Basın Bildirisi – 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi

 • SUYADER
 • Basın Bildirisi – 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi

 

 

BASIN BİLDİRİSİ

 

 2.ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KONGRESİ

COVID-19 SÜRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

19-20 Mart 2021

 

 Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Toros Üniversitesi tarafından 19-20 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresini, yaklaşık 200 katılımcı izlemiş, toplam 46 davetli konuşmacı 17 ayrı oturumda değerli katkılarını sunmuş ve 41 bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Kongre etkinlikleri, çağrılı konuşmacılar, tartışmalar, paneller, bildiri sunumları, uydu sempozyumu ve video gösterimlerinden oluşmuştur. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek örgütleri ve üniversite temsilcileri ile araştırmacılar, öğrenciler, sanatçılar, hak savunucuları kongremize çeşitli düzeylerde katkı sağlamıştır.

 

Kongre boyunca COVID-19 pandemi sürecinde,  sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme, sürdürülebilir toplum diyaloğu, yerel mutfağımız ve yerel gıda ağları,  biyoçeşitlilik, eşitsizlikler ve sonuçları, sosyal adalet, sağlık çalışanları ve sanatçıların yaşadığı güçlükler, kent yaşamı ve sürdürülebilir türetici olma konularına yer verilmiş; ulusal ve uluslararası deneyimler ve uygulama örnekleri sunulmuştur. Sözel bildirilerde sağlık, beslenme, gıda, su, geleneksel mutfak, ekoloji, sanat, mimari, kültürel miras, eğitim, toplum ve siyaset gibi çoklu konular ile sürdürülebilirliğin ilişkisi ele alınmış; nitel, nicel ve deneysel araştırmalarla güncel ve geleceğe dönük konular tartışılmıştır.

 

Bu bağlamda, Kongre düzenleme kurulu aşağıdaki saptamaları yapmış ve ilgili önerileri sunmuştur. Saptamaların tümü bilimsel araştırma verilerine, meta analizlere ve kurumsal verilere dayalı olarak tartışılan konulardan çıkarılmıştır.

 

 1. Kongremizde gezegenimizin yok olma riski ile karşı karşıya olduğu defalarca vurgulanmıştır. COVID-19, yy başındaki 6. salgındır ve bu çok ciddi bir alarmdır. Bilimsel araştırmalar, farklı virüslerin ve buna bağlı pandemilerin artık hep bizimle olacağını göstermektedir. Ancak, sömürüsüz, barışçıl, sağlıklı ve mutlu başka bir dünya kurmakla bu tür risklerin önüne geçmek mümkündür. Gezegende bir beka sorunsalı ile yüz yüze olan küresel toplum için tek ve zorunlu seçim küresel dayanışma içinde SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMDIR! SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAİFLAS ETMİŞTİR!

 

 1. İklim krizi, ekolojik kriz, gıda, su ve beslenme krizi, sosyal adaletsizlikler, eşitsizlikler, toplumsal krizler; Adı her ne olusa olsun krizler yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Her toplum ve her birey bu krizlerden çeşitli düzeylerde etkilenmektedir ve etkilenme artarak devam etmektedir. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ BU KRİZLERE ÇÖZÜM OLMAMIŞTIR!
 2. Su kaynakları, insanoğlu için taşıdığı yaşamsal önemin ötesinde ülkelerin varlığı, güvenlik çıkarları, ekonomik gelişimleri açısından da büyük öneme sahip olan doğal kaynaklardır. Bu değerli kaynak, hızlı nüfus artışı, kirlenme ve yanlış kullanım baskısı altındadır ve bizi bekleyen en önemli sorunlardan biri COVID-19 dönemi ve sonrasında suya ulaşımdaki güçlük olacaktır.

 

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistemin geleceği tehlikede ve sınırları zorluyoruz. Şu anda küresel düzeyde biyoçeşitlilik yaklaşık %70 oranında azalmış durumdadır. Özellikle yabani çevredeki azalma son derece dramatiktir. Biyoçeşitlilikteki azalmanın en önemli nedeni insanın sorumsuz tüketim davranışlarıdır.

 

 1. Covid-19 pandemisi ile birlikte bu tür krizlerin görünmeyen boyutlarısu yüzüne çıkmış, kırılgan gruplar, dezavatajlı bireyler, çeşitli meslek grupları ve sessiz çoğunluklar küresel boyutta sözü edilen krizlerden en çok etkilenenler olmuştur. Bunlar arasında en başta KADINLAR, ÇOCUKLAR, KIZ ÇOCUKLARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE AİLELERİ, EĞİTİMCİLER VE ÖĞRENCİLER, BÜYÜK ÇAPTA SANATÇILAR, ENGELLİLER, YAŞLILAR, İŞÇİLER VE İŞSİZLER gelmektedir. SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMDA; BİREYİN REFAHI İÇİN İNSANLIĞIN VE DOĞANIN REFAHINI SAĞLAMAK ÖN KOŞULDUR! İNSAN ANCAK BAŞKA İNSANLARLA VAR OLABİLİR!
 2. Krizleri yaratan, büyüten ve büyümesine sessiz kalan hükümet politikaları, büyük sermaye grupları, etki grupları, kazanç amaçlı küresel kurum ve kuruluşlar Covid-19 pandemisini ya fırsata çevirerek ya da sessiz kalarak KRİZLERİN DEVAMINA KATKIDA BULUNMAKTADIRLAR.

 

 1. Bu krizler çerçevesinde,Covid-19 pandemisi SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMIN BİR İNSAN HAKKI OLDUĞUNU GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR!

Bu bağlamda;

 1. Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve beslenme için küresel gıda sisteminin değiştirilmesi, bununla birlikte insanlık onuruna yakışır şekilde, kırılgan gruplar öncelikli olmak üzere beslenme hakkının güvence altına alındığı, optimal beslenmenin sağlandığı ve bulaşıcı olmayan hastalık riskini azaltan sürdürülebilir beslenme modellerinin uygulanmasına acilen başlanmalıdır.
 2. Krizleri aşmak ve belli gruplar üzerindeki etkilerini azaltmak için köklü politikalara ve ısrarlı denetimlere ihtiyaç vardır. Kongreye katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve özellikle yerel yönetimler bu sonuçları politika yapıcılarla işbirliği içinde öncelikli gündemleri haline getirmelidir.
 3. Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve eğitimciler disiplinlerarası bir düşünce kültürünü yaratmak ve çok yönlü işbirliği çalışmaları için harekete geçmelidir. Birlikte düşünmek ve birlikte üretmek için tüm kesimlerle bir araya gelerek düşünme platformlarının oluşturulmasına; ulusal ve uluslararası uygulamalara yenilik getirecek kurumsal ve kurumlar arası işbirliğine dayalı; sürdürebilir yaşam politikaları oluşturmak ve toplumun tüm eksenlerindeki bireylere yüksek refah sağlayabilmek amacıyla hem uygulamaya dönük hem de gelişimsel makro düzeyde projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 4. Biyoçeşitliliğin arttırılması için koruma alanlarını artıracak, restorasyon, doğa koruma ve planlama alanlarına yatırım yapacak, sürdürülebilir tarım aktivitelerine ve tarım ticaretini teşvik edecek ve hayvansal besin tüketimini kademeli olarak azaltacak politikalara ve teşviklere ihtiyaç vardır. Hemen harekete geçilirse 2040 yılından önce daha iyi bir dünyada yaşayabiliriz.

 

 1. Sürdürülebilir yaşamla iç içe bir ulaşım ve spor şekli olan bisiklet kullanımı teşvik edilmelidir. Karbon salınımının ve küresel ısınmanın azalmasına da katkı sağlayan bisikletin günlük yaşamda kullanımının yaygınlaştırılması için güvenli bisiklet yolu altyapısı ve bisiklet parklarının yapılması, bisikletin toplu ulaşım araçları ile entegrasyonu, paylaşımlı bisiklet sistemlerinin çoğalması ve sağlıklı bir yaşamın önemli araçlarından birinin bisiklet olduğuna dair farkındalık yaratılması gerekmektedir.

 

 1. Sürdürülebilir bir yaşamda, kendi varlığımız için başkalarının varlığının devam etmesinin zorunluluğunu kabul etmeli ve odağına insanı almaktan vazgeçmemeliyiz. Bu kapsamda kongremizin önemli konularından biride kısıtlamalarla önemli güçlükler yaşadığımız COVID-19 sürecinde toplum diyaloğunun sürdürülmesiydi. Bunun için insanların kendileri, birbirleri ve gezegen ile, yeni bir dayanışma ve işbirliği kavramı içinde, kültürlerine uygun doğal sistemlere uyumlu modellerin geliştirilmesi için daha çok çaba gösterilmesi gereklidir.

 

 1. Pandemi döneminde en kırılgan gruplardan olan yaşlılara yaşçılık ayrımcılığı uygulanmıştır. Yaşlılara özgü ayrımcı politikalardan vazgeçilerekonların yaşam refahını arttıracak “yaşçı” değil değerli yaşlı politikaları geliştirmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuyoruz.

 

 • HEP BİRLİKTE ÜRETİM VE TÜKETİM MODELLERİMİZİ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ. YEŞİL TÜRETİCİ OLMAK İÇİN HEPİMİZ ÇABA GÖSTERMELİ VE ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ!
 • GELİŞTİRİLEN POLİTİKALAR İLE UYGULAMALAR ARASINDAKİ BOŞLUK EN ÖNEMLİ KONUDUR!
 • ADALET KAVRAMI KÖKTEN DEĞİŞMEK ZORUNDADIR.
 • EĞİTİM ALGIMIZIN DEĞİŞMESİ GEREKLİDİR.
 • HEP BİRLİKTE ÖĞRENECEĞİMİZ YATAY BİR SİSTEME GEÇMEK ZORUNLUDUR:DAYANIŞMAYI VE ÇÖZÜM YOLLARINI BİRLİKTE ÖĞRENECEĞİZ!

 

Kamuoyuna duyurulur

 

KONGRE Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Emine Aksoydan